Expertisecentrum Conflictmanagement
Kraneweg 75
9718 JK Groningen
050-360 36 75

Organisaties

Visie

Een organisatie of een team zonder conflicten bestaat niet. Waar mensen met elkaar werken, ontstaan spanningen en meningsverschillen. In de psychologie is veel onderzoek gedaan naar het effect van conflict op het functioneren van teams en organisaties. Uit dat onderzoek blijkt dat zakelijke meningsverschillen (ook wel cognitieve conflicten genoemd) een positief effect hebben op de kwaliteit van de besluitvorming, op de productiviteit en op de creativiteit van mensen. Relationele spanningen (ook wel affectieve conflicten genoemd) hebben juist een negatief effect op het functioneren van een team of een organisatie: de kwaliteit van de besluiten neemt af, mensen werken minder hard en de creativiteit wordt afgeremd.

Organisatiecultuur

Wat bij het oplossen van conflicten binnen een team of organisatie altijd een rol speelt, is de cultuur van die organisatie. Ook al zou je bijvoorbeeld met behulp van mediation de verstandhouding tussen twee mensen in een team hebben verbeterd, de kans is groot dat elders in het team vergelijkbare problemen ontstaan. In een team of organisatie laat het probleem of het conflict zich niet gemakkelijk isoleren van zijn context ofwel de organisatiecultuur.

Groepsdynamiek

Groepen hebben hun eigen dynamiek. Wij werken in de praktijk en daarmee ook in onze opleidingen graag met instrumenten of methodieken die veranderingsprocessen benaderen vanuit die dynamiek. De systeemtheorie geeft inzicht in de wijze waarop sociale systemen (zoals een team, een afdeling of een organisatie) werken, welke patronen er in zo'n systeem bestaan en welke wetmatigheden er gelden. Eén van de uitwerkingen van de systeemtheorie is de methode van familieopstellingen en organisatieopstellingen. In onze coachingsopleiding Waarderend Coachen besteden we hier expliciet aandacht aan en ook in onze specialisatie Waarderend Organiseren (Appreciative Inquiry) ligt de nadruk op een team of organisatie als sociaal systeem.

Wat aandacht krijgt, groeit

Wat aandacht krijgt, groeit
Veel methoden van verandermanagement, teamcoaching of organisatieontwikkeling nemen als startpunt de problemen of knelpunten die mensen ervaren. De gedachte is dat een probleem eerst gedefinieerd en vervolgens grondig geanalyseerd moet worden, voordat het opgelost kan worden. Wij zijn ervan overtuigd dat zo'n aanpak in conflictsituaties uiterst moeizaam werkt. Hoe langer we over een probleem praten, hoe groter en complexer het lijkt te worden. Het ene probleem roept andere problemen op en voordat je het weet, ontstaat in een groep mensen een gevoel van moedeloosheid en de gedachte dat het probleem toch niet is op te lossen. Kortom: wat aandacht krijgt, groeit.

Omgekeerd is dit ook waar. Heb je een gesprek over wat je energie geeft in je werk, welke ervaringen je als inspirerend hebt ervaren en over de momenten waarop het team of de organisatie op zijn best was, dan ontstaan positieve gevoelens. Je voelt je meer verbonden met je collega's en de problemen die je ook ervaart, lijken kleiner te worden.

Met het idee dat je problemen kunt oplossen door juist aandacht te geven aan de momenten waarop het probleem er niet was, geven wij in de praktijk invulling aan onze opdrachten. In coachingstrajecten doen we dat aan de hand van de inzichten en instrumenten uit onze methode Waarderend Coachen, in conflictsituaties hanteren wij vaak de narratieve mediation en in grotere groepen (teams, afdelingen en organisaties) gebruiken we Appreciative Inquiry ofwel Waarderend Organiseren.

Je concentreren op de kracht van een organisatie of een individu, op de inspirerende ervaringen van mensen die in die organisatie werken op de aspecten van het werk die mensen energie geven in plaats van kosten, kan een belangrijke impuls zijn voor een individu, team of organisatie.

Nieuw paradigma

Wij geloven dat we aan de vooravond staan van een nieuwe tijd. Het denken in problemen en knelpunten en de traditionele manier van problemen oplossen spreekt steeds minder tot de verbeelding. Mensen willen zich ook in hun werk persoonlijk kunnen ontwikkelen en een denkwijze die aansluit bij de inspirerende en energiegevende ervaringen die we hebben, past daar veel beter bij. Benaderingen die in het verlengde hiervan liggen, hebben naar onze overtuiging de toekomst en wij leveren daarom ook graag een bijdrage aan de verdere ontwikkeling van die benaderingen.