Expertisecentrum Conflictmanagement
Kraneweg 75
9718 JK Groningen
050-360 36 75

Coaching

Visie

De laatste jaren heeft het vak coaching een stormachtige groei doorgemaakt. Enerzijds is dit positief, want coaching kan een belangrijke bijdrage leveren aan de persoonlijke ontwikkeling van mensen zowel bij het realiseren van persoonlijke en organisatiedoelen als bij het verkrijgen van een goede balans daartussen. Anderzijds werkt de grote belangstelling voor coaching ook het ontstaan van allerlei vormen van coaching in de hand die niet of nauwelijks gestoeld zijn op enig theoretisch fundament. Coaching krijgt dan snel de associatie met 'zweverig' en dat werpt ook een smet op de coachingsvormen die in de praktijk hun waarde bewezen hebben.

Wat is coaching?

Coaching is in onze visie gericht op het ontwikkelen van de kwaliteiten, talenten en vaardigheden van de gecoachte op zo'n manier dat de coach eerder faciliteert dan instrueert. Coaching leidt tot persoonlijke groei en het resultaat van coaching is zichtbaar in concreet gedrag.

Visie op gedragsverandering

In de psychologie bestaan verschillende theorieën over gedrag en gedragsverandering. Een aantal theorieën verklaart gedrag vanuit het karakter of de persoonlijkheid van een individu, andere theorieën leggen een verband tussen de sociale omgeving en gedrag. In het ene sociale systeem (bijvoorbeeld in ons privéleven) gedragen we ons heel anders dan in het andere sociale systeem (bijvoorbeeld op ons werk). De systeemtheorie laat het verband zien tussen gedrag en de eigenschappen van een sociaal systeem. Daarbij sluit aan de opvatting dat we in verschillende situaties verschillende rollen vervullen. De transactionele analyse bijvoorbeeld maakt onderscheid tussen de ouderrol, de kindrol en de rol van de volwassenen. Ook al zijn we qua leeftijd al lang volwassen, er kunnen situaties zijn waarin we automatisch weer de kindrol nemen of waarin we de ouderrol kiezen. De narratieve benadering van gedrag is dat we ons gedrag aanpassen aan de manier waarop we de werkelijkheid construeren. Betekenisgeving en gedrag hebben een relatie met elkaar en soortgelijke uitgangspunten trefffen we aan in oplossingsgerichte benaderingen (solution focused).

De benaderingen van gedrag vanuit de systeemtheorie, de transactionele analyse en de narratieve benadering spreken ons aan. Zeker als je je bezighoudt met teamcoaching zie je dat de groepsdynamiek een belangrijk aspect is van hoe mensen zich gedragen. Je ziet eveneens dat ieder mens over een zeer breed gedragsrepertoire beschikt. Op het moment dat hij andere betekenis toekent aan het gedrag van zijn teamgenoten, verandert vaak ook zijn eigen gedrag.

Positief mensbeeld

Omdat we niet gevangen zitten in gedrag dat een directe afgeleide is van ons karakter, hebben we altijd een keuze. Een keuze om ons anders te gedragen, een keuze om anders naar de werkelijkheid en onszelf te gaan kijken.

Die keuzemogelijkheid maakt ons vrij en kan ons helpen ons te ontwikkelen in de richting die we zelf kiezen. Coaching kan bij het banen van dat pad van zelfontplooiing een belangrijke bijdrage leveren.